fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/5/2021

Ι. Γενικά

Η ιστοσελίδα https://websitesection.com/ (καλούμενη στο εξής «η ιστοσελίδα») ανήκει στην Επιχείρηση με την επωνυμία Αλεξιάδης Κωνσταντίνος που ανήκει στην κ. Αλεξιάδη Κωνσταντίνο,
εκπροσωπείται νόμιμα από αυτήν και εδρεύει επί της οδού Καζανόβα 8, 18539 Πειραιάς, Ελλάδα.

Στο εξής, χάριν συντομίας, η Websitesection θα καλείται Επιχείρηση,
της οποίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και
ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να
συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της
από ανήλικα άτομα.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών
διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης έχει
μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για τον λόγο αυτό, ο
επισκέπτης αλλά και ο πελάτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το
περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δεν
συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των
υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και
προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά
διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της
χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή
των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από
το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς
συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη
με το ως άνω νομικό πλαίσιο καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει
και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς
άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των
υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα
αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το
σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει
χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν
φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και
θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

ΙΙ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής,
δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα,
φωτογραφίες, κείμενα, και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του site) αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό,
κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, αλλιώς επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Φωτογραφίες ή κείμενα τρίτων, αν έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι πάντα μετά από την
σύμφωνη γνώμη τους, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς και αν για κάποιον λόγο
θέλουν να μην συνεχίσουν να παρουσιάζονται στην σελίδα, μπορούν να
επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail και να το ζητήσουν. Αυτό αρκεί
για να διαγράψει η εταιρεία το υλικό που τους αφορά.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων
οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν
δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΙΙΙ. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε social media μέσα από συνδέσμους (links). Αυτό γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους
ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων
και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα,
πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και
τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα
αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για
σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων
μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων.

IV. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς–Περιορισμός ευθύνης Δήλωση αποποίησης

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα
διορθώνονται από την Επιχείρηση κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H επιχείρηση

δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα,
επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε
χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται
απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
που θα τίθενται.

Παρόλο που η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι
λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους
σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη
ζημία του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε
χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή
άλλες -μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων- σε αρχεία και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ.
προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή
την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το
αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας,
για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για
οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που ίσως να εμφανισθούν. Η
Επιχείρηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη, του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για
οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται
με οποιοδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & την
χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

V. Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις
διατάξεις του  Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που
διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική
συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της
ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο
της επιχείρησης, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των
υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας, πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης
τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή
παραβιάζει τον ποινικό κώδικα γενικότερα. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων,
πληροφοριών, περιεχομένων κλπ, ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με
οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την
προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της
επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς
προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να λάβει
οποιοδήποτε κατά την κρίση της νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης
πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

VI. Όροι χρήσης της φόρμας επικοινωνίας.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως για την αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να ζητηθούν από την Επιχείρηση τα
στοιχεία των επισκεπτών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή,
ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που
διενεργούνται από εκείνους. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την
Επιχείρηση σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Μπορούν όμως να
χρησιμοποιηθούν για να τους ενημερώσει η ίδια η Επιχείρηση για κάτι σχετικό με την
λειτουργία της.

VII. Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος,
όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για
δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της
ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση, στα τηλ: +30 210 9602016 & +30
698 187 9626 ή ηλεκτρονικά στο:  https://websitesection.com/el/epikoinwnia/.

VIII. Πολιτική της Επιχείρησης σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει

Η Επιχείρηση για κάθε νέο έργο που αναλαμβάνει, υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό
με τον εκάστοτε πελάτη. Αυτά και μόνο αυτά που αναφέρονται εκεί είναι
υποχρεωμένη να προσφέρει για το αντίτιμο που έχει οριστεί. Οποιαδήποτε
επιπλέον υπηρεσία έχει έξτρα χρέωση.

Με την παράδοση οποιουδήποτε έργου, ο πελάτης οφείλει να το ελέγξει ότι
λειτουργεί καλά και ότι είναι της αρεσκείας του και μπορεί να κάνει κάποιες
αλλαγές, αλλά με τον όρο να τις συγκεντρώσει όλες, να τις παραδώσει γραπτώς, και
αν περιγράφονται και στο συμφωνητικό, να γίνουν. Αλλά μόνο μία φορά. Αν
θελήσει να ξανααλλάξει κάποια πράγματα, αυτό προϋποθέτει και έξτρα χρέωση.

Ο πελάτης, όταν πρόκειται για την κατασκευή κάποιου site, e-shop κλπ,  προκαταβάλει πάντα στην αρχή του έργου το 50% της συνολικής αξίας και στο τέλος, το άλλο 50%. Μετά την αποπληρωμή, η Επιχείρηση παραδίδει τους κωδικούς του site και από εκείνη την στιγμή και μετά, ουδεμία ευθύνη φέρει για την λειτουργία του. Εκτός και αν μέσα στο συμφωνητικό αναφέρεται πως η Επιχείρηση κρατάει τους κωδικούς και είναι υπεύθυνη για να ανεβάζει ότι νέο και να φροντίζει για την τεχνική υποστήριξή του, έναντι ορισμένου αντιτίμου φυσικά.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ένας πελάτης δεν ολοκληρώσει το έργο με δική του
ευθύνη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται για κανέναν λόγο. Η Επιχείρηση, καθώς
στηρίζεται πάντα στα κείμενα, τις φωτογραφίες και την καθοδήγηση του ίδιου του
πελάτη ώστε το έργο της να τον εκφράζει, δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη
ούτε νομικά, ούτε ηθικά για απώλεια κερδών ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με την
επιχείρησή του πελάτη και των πελατών του, ούτε είναι υπεύθυνη για την
νομιμότητα των πράξεων του μέσω του site που θα του φτιάξει.

Σχετικά με την διαχείριση των social media και την διαφήμιση, το έργο προπληρώνεται στην αρχή κάθε μήνα και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καθώς αυτό προκύπτει μέσα από μία απίστευτα πολυπαραγοντική διαδικασία.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για το χτίσιμο φήμης δημοσίων προσώπων, γιατρών
ή δικηγόρων καθώς η επιτυχία του στόχου τους είναι επίσης πολυπαραγοντική και
σίγουρα δεν στηρίζεται μόνο στις ενέργειες της Επιχείρησης αλλά του ίδιου του
ατόμου. Άρα η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ούτε νομικά, ούτε ηθικά για το
αποτέλεσμα.

Σε ότι αφορά την φιλοξενία, η Επιχείρησή μας συνεργάζεται με εξειδικευμένη επιχείρηση στον συγκεκριμένο κλάδο και δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για σημαντικούς λόγους όπως δολιοφθορές, πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ, οι servers δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν στον αέρα την ιστοσελίδα του κάθε πελάτη.

Και για το coaching, όπως και για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας, υπογράφεται συμφωνητικό με τον πελάτη που αναφέρει αναλυτικά τους όρους συνεργασίας.

Τα συμφωνητικά για οποιονδήποτε λόγο και αν θέλει κάποιος να τα ακυρώσει, δεν μπορεί παρά μόνο γραπτώς. Μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του συγκεκριμένου εγγράφου οφείλει να αποπληρώσει την Επιχείρηση για τις υπηρεσίες της και μόνο τότε θα του δοθούν κωδικοί και ότι άλλο θελήσει και θα λήξει η συνεργασία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων των συμφωνητικών, τον λόγο έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο